کاشت حلزون

کاشت حلزون

کاندیداهای مناسب کاشت حلزون: کاشت حلزون ۱-دارای حداقل سن ۸ تا ۱۲ ماه ۲-داشتن کم شنوایی عمیق در هر دو گوش ۳-دریافت صدای خیلی کم از طریق وسیله کمک شنیداری یا عدم سود بردن از آن ۴-نداشتن سایر شرایط فیزیکی که بیشتر بخوانید