تربیت شنوایی

تربیت شنوایی

 تربیت شنوایی تربیت شنوایی تربیت شنیداری در توانبخشی ترمیم کنشهایی که قبلا عادی نبودند . هدف عمده تربیت شنوایی :افزایش درک گفتار، توسعه آن و تشویق کودک در بکارگیری حس شنوایی است که از اهداف اولیه توانبخشی ناشنوایان محسوب می شود بیشتر بخوانید