گفتار درمانی

گفتار درمانی و رفع مشکلات کام و لب

گفتار درمانی و رفع مشکلات کام و لب   کودکانی که مبتلا به شکاف کام می باشند مشکلاتی در صحبت کردن خواهند داشت زیرا هوا می تواند در هنگام صحبت کردن از راه بینی فرار کنید. کام نرم عضلاتی دارند که بیشتر بخوانید

شکاف کام و لب

شکاف کام و لب شکاف کام و لب شکاف کام و لب نقایص مادرزادی هستند که در آن بافت دهان یا لب در خلال تکامل جنین به خوبی تشکیل نشده اند. البته شکاف کام و لب جزء نقایص مادرزادی قابل ترمیم بیشتر بخوانید

نوجوانان مبتلا به شکاف کام و لب

نوجوانان مبتلا به شکاف کام و لب نوجوانان مبتلا به شکاف کام و لب نوجوانی سن حساسی برای تمام کودکان است . کودکانی با درمان فیزیکی عالی که اشکالات فیزیکی یا اشکالات مربوط به شکاف را در گفتارشان ندارند ،ممکن است بیشتر بخوانید