ارزیابی بالینی اختلال بلع

گرفتگی صدا را نادیده نگیرید

گرفتگی صدا را نادیده نگیرید سرفه به دلیل احساس خارش یا گرفتگی گلو علاوه بر برطرف نکردن مشکل موجب می شود تا ضربه به حنجره وارد شود و آسیب بیشتری ببیند. بسیاری از افراد در طول روز این کار را مدام بیشتر بخوانید

ضربه به حنجره

ضربه به حنجره

ضربه به حنجره ضربه به حنجره ❇ضربه هاي حنجره غير شايع هستند وانواع ضربه غير تيز ( Blunt ) شامل برخورد به داشبورد اتومبيل ، پيچيدن طناب ياكراوات يا روسري به دور گردن ،‌خفه كردن و نظاير آن مي باشد ضربه بیشتر بخوانید

گفتار درمانی

ضربه یا صدمه به حنجره انسان چیست؟

ضربه یا صدمه به حنجره انسان چیست؟ ضربه یا صدمه به حنجره انسان چیست؟ ✅✅صدمات يا تروژنيك حنجــــره ۱- تروماي ناشي از انتوباسيون : آسيب هاي ناشي از انتوباسيون بعلت عدم مهارت لوله گذاري يا لوله گذاري در شرايط نامساعد ( بیشتر بخوانید