علائم نورولوژیک در لکنت

علائم نورولوژیک در لکنت

ویژگیها و علائم نورولوژیک مشاهده شده در لکنت: علائم نورولوژیک در لکنت ✅ اختلال در سیستم کنترل حرکتی گفتار که ممکن است این اختلال بطور ناگهانی شروع شده یا به تدریج پیشرفت نماید.   ✅در گفتار روان، نواحی سمت چپ پیشانی بیشتر بخوانید