گفتار درمانی

تاخیر در مهارت های حرکتی

تاخیر در مهارت های حرکتی تاخیر در مهارت های حرکتی مشکلات حرکتی در کودکان می تواند مربوط به اشکال در مهارت های حرکتی درشت مانند بازی کردن با توپ و یا مربوط به اشکال در مهارت های حرکتی ظریف مانند رنگ بیشتر بخوانید