ندول و عملکرد آن

ندول و عملکرد آن

تأثیر ندول‌ها بر خصوصیات ارتعاشی چین صوتی: ندول و عملکرد آن ۱٫ ندول‌ها ناشی از ترومای صوتی هستند.۲٫ندول‌ها دوطرفه، متقارن، و در قسمت میان غشایی چین صوتی قرار دارند. ۳٫ موج مخاطی باوجود ندول‌ها طبیعی بوده یا به میزان جزئی درصورتی‌که بیشتر بخوانید