لارنژیت یا التهاب حنجره

لارنژیت یا التهاب حنجره

لارنژیت یا التهاب حنجره چیست؟ علت آن چیست؟ لارنژیت یا التهاب حنجره ✅التهاب حنجره می تواند در اثر عفونت (سرماخوردگی های ویروسی)، تحریک مواد محرک (سیگار، الکل، اسید معده) و استفاده نامناسب از صدا (داد زدن، زیاد و بلند صحبت کردن) بیشتر بخوانید