لوله تراکئوستومی

لوله تراکئوستومی

انتخاب سایز لوله در بخش مراقبت های ویژه لوله تراکئوستومی 🔶انتخاب سایز لوله تراکئوستومی بستگی به وضعیت بالینی شیرخوار و سایز راه های هوایی وی دارد. این لوله باید به اندازه‌ای کوچک باشد تا مانع تولید صدا و صحبت کردن کودک بیشتر بخوانید