لکنت در بزرگسالان

لکنت در بزرگسالان

لکنت در بزرگسالان چگونه است؟ آیا درمانی برای لکنت بزرگسالان وجود دارد؟ لکنت در بزرگسالان لکنت در بزرگسالان و کودکان از لحاظ نوع لکنت تفاوتی وجود ندارد. بزرگسالان به دلیل عادی شدن امر لکنت برای آنها بیشتر از اجتناب استفاده میکنند بیشتر بخوانید