غژغژ حنجره

ندول تار صوتی

ندول تارهای صوتی ندول تار صوتی نشانه های ادراکی 💠هورسنس و صدای نفس آلود و صدای بم عمده ترین نشانه های ادراکی هستند. 🔅ممکن است در ناحیه گردن، اطراف حنجره و از بالای گوش و قفسه سینه درد داشته باشند. 🔅بیمار بیشتر بخوانید

ندول و پولیپ طناب صوتی

ندول و پولیپ طناب صوتی چیست؟ ندول و پولیپ طناب صوتی ندول خوش خیم ( غیر سرطانی ) طناب صوتی روی هردو تار صوتی(به صورت دوطرفه) به علت سوء استفاده “abuse” صوتی رشد می کند. با گذشت زمان، سوء استفاده های بیشتر بخوانید