ندول و عملکرد آن

ندول و عملکرد آن

تأثیر ندول‌ها بر خصوصیات ارتعاشی چین صوتی: ندول و عملکرد آن ۱٫ ندول‌ها ناشی از ترومای صوتی هستند.۲٫ندول‌ها دوطرفه، متقارن، و در قسمت میان غشایی چین صوتی قرار دارند. ۳٫ موج مخاطی باوجود ندول‌ها طبیعی بوده یا به میزان جزئی درصورتی‌که بیشتر بخوانید

غژغژ حنجره

ندول تار صوتی

ندول تارهای صوتی ندول تار صوتی نشانه های ادراکی 💠هورسنس و صدای نفس آلود و صدای بم عمده ترین نشانه های ادراکی هستند. 🔅ممکن است در ناحیه گردن، اطراف حنجره و از بالای گوش و قفسه سینه درد داشته باشند. 🔅بیمار بیشتر بخوانید