همه چیز درباره ی ارزیابی دیزارتری

همه چیز درباره ی ارزیابی دیزارتری همه چیز درباره ی ارزیابی دیزارتری Motor Speech Disorder – MSD • ناتوانی حرکتی گفتاربه گروهی ازآسیب های گفتاری اطلاق می شود که در اثر ضایعه یا بدکاری مراکز کنترل حرکتی در سیستم اعصاب محیطی بیشتر بخوانید