پولیپ تار های صوتی

پولیپ تار های صوتی

پولیپ تار های صوتی چیست؟؟؟ پولیپ تار های صوتی پولیپ تار اواها که غالبا یکطرفه اند .معمولا در دوسوم قدامی تارآواها یعنی در همان محل گره ها (ندولی ها) به وجود میآیند. پولیپ ها و ندول ها نتیجه ی پرکاری تار بیشتر بخوانید