پولیپ تار های صوتی

پولیپ تار های صوتی

پولیپ تار های صوتی چیست؟؟؟ پولیپ تار های صوتی پولیپ تار اواها که غالبا یکطرفه اند .معمولا در دوسوم قدامی تارآواها یعنی در همان محل گره ها (ندولی ها) به وجود میآیند. پولیپ ها و ندول ها نتیجه ی پرکاری تار بیشتر بخوانید

پولیپ تار صوتی

پولیپ تار صوتی

پولیپ تار صوتی پولیپ تار صوتی ✅پولیپ ها معمولا یکطرفه هستند. و در همان محل ندول ها به وقوع می پیوندند. ✅شاید چنین بیماری زیاد آواسازی می کند و جیغ و فریاد می کشد. که این کار روی غشای پوشاننده تارآواها بیشتر بخوانید