پيش گيري از ايجاد اختلال يادگيري

پيش گيري از ايجاد اختلال يادگيري

روش هاي پيش گيري از ايجاد اختلال يادگيري پيش گيري از ايجاد اختلال يادگيري الف-پرورش دقت،حافظه،تميز،تشخيص و ادراك بينايي ب- پرورش دقت،حافظه،تميز،تشخيص و ادراك شنوايي ج- پرورش دقت-توجه و تمركز د-ايجاد هماهنگي بين چشم و دست ه- ايجاد غلبه طرفي عدم بیشتر بخوانید