چرا تعداد پسران دارای لکنت بیشتر از دختران است؟

چرا تعداد پسران دارای لکنت بیشتر از دختران است؟

چرا تعداد پسران دارای لکنت بیشتر از دختران است؟ چرا تعداد پسران دارای لکنت بیشتر از دختران است؟ تعداد پسرانی که لکنت می‌کنند تقریبا سه برابر دختران است. به هر حال پسران نسبت به دختران زمینۀ مساعدتری برای کسب سایر مشکلات بیشتر بخوانید