کاشت حلزون

کاشت حلزون

کاندیداهای مناسب کاشت حلزون: کاشت حلزون ۱-دارای حداقل سن ۸ تا ۱۲ ماه ۲-داشتن کم شنوایی عمیق در هر دو گوش ۳-دریافت صدای خیلی کم از طریق وسیله کمک شنیداری یا عدم سود بردن از آن ۴-نداشتن سایر شرایط فیزیکی که بیشتر بخوانید

سمعک

کاندیداتوری کاشت حلزون

کاندیداتوری کاشت حلزون کاندیداتوری کاشت حلزون *بهترین کاندیداتوری کاشت حلزون در دوره کودکی است. هرچه سن کودک کمتر باشد،نتایج بهتر خواهد بود. ❤️معیارهای کاندیداتوری کاشت حلزونی : – حداقل سن دو سال (البته در صورتیکه تشخیص قطعی کم شنوایی حسی – بیشتر بخوانید