کتاب داروشناسی ( فارموکولوژی )

کتاب داروشناسی ( فارموکولوژی )

داروشناسی چیست؟ مفهوم داروشناسی چیست؟ کتاب داروشناسی ( فارموکولوژی ) داروشناسی مطالعهٔ تعامل بین موجود زنده و دارو یا موادشیمیایی دریافت‌شده است که بر عملکرد طبیعی یا غیرطبیعی بیوشیمیایی اثر می‌گذارد. دو حوزه اصلی فارماکولوژی، فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک هستند. بطور خلاصه بیشتر بخوانید