بیش ‌فعالي ـ كمبود توجه چيست؟

بیش ‌فعالي ـ كمبود توجه چيست؟

بیش ‌فعالي ـ كمبود توجه چيست؟ بیش ‌فعالي ـ كمبود توجه چيست؟ بيش‌فعالي ـ كمبود توجه (ADD/ ADHD) بيماري است كه امروزه ۷-۵ درصد كودكان سراسر دنيا را به آن مبتلا هستند. ❇️اين كودكان نمي‌توانند به راحتي روي انجام تكاليف يا بیشتر بخوانید