گفتار و زبان کودك کم شنوا

گفتار و زبان کودك کم شنوا

اصول کلی در درمان گفتار و زبان کودك کم شنوا: گفتار و زبان کودك کم شنوا -۱ بررسی روزانه سمعک -۲ صحبت کردن عادي با کودك و بدون اغراق در حرکات لب و دهان و یا استفاده از اشاره -۳ صحبت بیشتر بخوانید

آموزشی برای والدين و مربيان كودكان كم شنوا

آموزشی برای والدين و مربيان كودكان كم شنوا

آموزشی برای والدين و مربيان كودكان كم شنوا آموزشی برای والدين و مربيان كودكان كم شنوا   👈استفاده از سمعك در تمام ساعات بيداري كودك 👈صحبت كردن در نزديكي ميكروفون سمعك 👈آرام و ساكت نگه داشتن محيط آموزش كودك 👈استفاده از بیشتر بخوانید