ارزیابی بالینی اختلال بلع

گرفتگی صدا را نادیده نگیرید

گرفتگی صدا را نادیده نگیرید سرفه به دلیل احساس خارش یا گرفتگی گلو علاوه بر برطرف نکردن مشکل موجب می شود تا ضربه به حنجره وارد شود و آسیب بیشتری ببیند. بسیاری از افراد در طول روز این کار را مدام بیشتر بخوانید