گفتار و زبان کودك کم شنوا

گفتار و زبان کودك کم شنوا

اصول کلی در درمان گفتار و زبان کودك کم شنوا: گفتار و زبان کودك کم شنوا -۱ بررسی روزانه سمعک -۲ صحبت کردن عادي با کودك و بدون اغراق در حرکات لب و دهان و یا استفاده از اشاره -۳ صحبت بیشتر بخوانید