روش گفتار آهنگین برای افراد افازی(MIT)

روش گفتار آهنگین Melodic Intonation Therapy (MIT)

روش گفتار آهنگین برای افراد افازی Melodic Intonation Therapy (MIT) روش گفتار آهنگین برای افراد افازی(MIT) برای بیماران زبان پریش بروکا و آپراکسی کامل گفتار مناسب است. بیمارانی که گفتار ناروان، تولید ضعیف، گفتار محدود، تکرار ضعیف (حتی تکرار یک کلمه بیشتر بخوانید