ویژگی های گفتار در فلج مغزی CP

ویژگی های گفتار در فلج مغزی CP ویژگی های گفتار در فلج مغزی CP هنگامی که کودک اسپاستیک برای صحبت کردن تلاش می کند عضلات مخالف حرکت مورد نطر (آنتاگونیست ) نیز به جای اینکه با عدم انقباض خود اجازه انقباض بیشتر بخوانید

برای رفع خروج هوا یا صدا از بینی hypernasality

برای رفع خروج هوا یا صدا از بینی hypernasality برای رفع خروج هوا یا صدا از بینی hypernasality البته این شیوه ها در افرادی که خیشومی شدگی بدون اختلالات عضوی به کار برده می شوند ۱- دریچه ای را که هوا بیشتر بخوانید

عوامل نوروآناتومیک ،بیوشیمیایی اجتماعی و روانی اختلال اوتیسم

عوامل نوروآناتومیک ،بیوشیمیایی اجتماعی و روانی اختلال اوتیسم عوامل نوروآناتومیک ،بیوشیمیایی اجتماعی و روانی اختلال اوتیسم عوامل نوروآناتومیک: اساس نوروآناتومیک اوتیسم نامعلوم باقی مانده ، معهذا ،شواهد اخیر حاکی است که ماده خاکستری وماده سفید نیمکره های مخ انها ، اما بیشتر بخوانید