آزمون ارزیابی غیر کلامی آفازی گلوبال

آزمون ارزیابی غیر کلامی آفازی گلوبال Visual Action Therapy این رویکرد درمانی غیرکلامی غالبا برای بیماران دچار آفازی گلوبال مورد استفاده قرار می گیرد. این رویکرد ۱۲مرحله سلسله مراتبی دارد و بیمار می آموزد که با استفاده از ژسچرهای دست بتواند بیشتر بخوانید