آناتومی سیستم عصبی و فیزیولوژی

  آناتومی سیستم عصبی و فیزیولوژی   دستگاه عصبی تشکیل شده است از مغز، نخاع، دستگاه های حسی و تمامی اعصابی که این اندام ها را به مناطق دیگر بدن متصل می کند. نخاع و مغز مرکز کنترل را تشکیل می بیشتر بخوانید