مراحل تولید گفتار

مراحل تولید گفتار: تولید گفتار کلا به چه شکلی انجام می شود و از کدام عضلات استفاده می شود. ۱-تنفس: این مرحله شامل دو فاز دم و بازدم میباشد. شش ها، ریه، دیافراگم در این مرحله از اعضا مهم به شمار بیشتر بخوانید