سندرم کابوکی چیست؟

سندرم کابوکی چیست؟

سندرم کابوکی سندرم کابوکی چیست؟ الگویی از مشکل رشدی و فیزیکی است که اولین بار در ژاپن مشاهده شد. دکتر نیکاوا و دکتر کورکی، اولین بار آن را در سال ۱۹۸۰ توصیف کردند. آن ها احساس کردند که مشخصه چهره ای بیشتر بخوانید