مصرف الکل در دوران جنینی

مصرف الکل در دوران جنینی

مصرف الکل در دوران جنینی چه عواقبی می تواند داشته باشد مصرف الکل در دوران جنینی یک عقب ماندگی ذهنی در کودک بوجود می آورد که هر ساله ۱۰۰۰۰ مورد جدید از این بیماری گزارش می شود. نشانه های آن عبارت بیشتر بخوانید