آزمون ارزیابی غیر کلامی آفازی گلوبال

آزمون ارزیابی غیر کلامی آفازی گلوبال Visual Action Therapy این رویکرد درمانی غیرکلامی غالبا برای بیماران دچار آفازی گلوبال مورد استفاده قرار می گیرد. این رویکرد ۱۲مرحله سلسله مراتبی دارد و بیمار می آموزد که با استفاده از ژسچرهای دست بتواند بیشتر بخوانید

افازی گلوبال

افازی گلوبال

افازی گلوبال افازی گلوبال نکات مهم در درمان آفازی کامل ^ در درمان از روش های همه جانبه استفاده میکنیم. ^ از محرک های کلامی برجسته استفاده کنید. مانند گفتن اسم بیمار، عنوان/ آقای دکتر/ ^ از عبارات احساسی برای تحت بیشتر بخوانید