مصرف الکل در دوران جنینی

مصرف الکل در دوران جنینی

مصرف الکل در دوران جنینی چه عواقبی می تواند داشته باشد مصرف الکل در دوران جنینی یک عقب ماندگی ذهنی در کودک بوجود می آورد که هر ساله ۱۰۰۰۰ مورد جدید از این بیماری گزارش می شود. نشانه های آن عبارت بیشتر بخوانید

اختلال زبانی ویژه (sli )

اختلال زبانی ویژه (sli )

اختلال زبانی ویژه چیست و علت آن چه می تواند باشد؟ اختلال زبانی ویژه (sli ) تعریف اختلال زبانی غیر منتظره وغیر قابل توجیه، در شرایطی که مهارت های شناختی، حرکتی، حسی و غیر کلامی طبیعی است و کودک هیچ مشکل بیشتر بخوانید