گفتار درمانی

مراحل رشد زبان در ۵ سالگی

مراحل رشد زبان در ۵ سالگی مراحل رشد زبان در ۵ سالگی ۵سالگی یک کودک پنج‌ساله روان و سلیس صحبت می‌کند رعایت قواعد دستور زبان را می‌کند و معمولاً با زیر و بم کردن مناسب صدایش می‌تواند احساس‌های خود را نیز بیشتر بخوانید