داستان اجتماعی

چگونه داستان اجتماعی کار کنیم؟:

داستان اجتماعی
یادگیری استفاده از داستان ھای اجتماعی بصورت موثر به آموزش گسترده ای نیاز ندارد. بسیاری از
آموزگاران می توانند از داستان ھای اجتماعی در کلاس درس استفاده کنند. تصمیم برای داستان ھای
اجتماعی در برنامه رفتاری ، باید به وسیله برنامه ی آموزش شخصی انجام گیرد. ھمچنین مانند ھر
تصمیم دیگری ، اعضای تیم باید داستان ھای اجتماعی را طوری در برنامه آموزش شخصی فرد جا داده بطوری که مکمل سایر مداخلات درمانی و استراتژی ھا باشد.

✔️ما شش گام ضروری را برای استفاده موثر از داستانھای اجتماعی تعیین کرده ایم:

🛑شناسایی نیازھا ، انجام ارزیابی عملکرد رفتار ، شامل کردن داستان اجتماعی بعنوان قسمتی از یک
برنامه رفتاری جامع ، نوشتن داستان اجتماعی ، اجرا و مشاھده پیشرفت دانش آموز و ارزیابی با استفاده از داده ھا.

🔸گام اول :
شناسایی رفتار ھدف …

معلم اصلی و یا یکی دیگر از اعضای تیم ، باید رفتار ھدف را شناسایی کند.
شما باید در یک ارزیابی غیر مستقیم و یا مستقیم ، دانش آموز را مشاھده کنید. دانش آموز ممکن است در زمان ھای نامناسب صداسازی کند و یا صحبت کند ، به سختی در گروه می ماند و یا در دنبال کردن قوانین بازی ھا ناتوان است.
تیم میتواند رفتارھا را برای درمان به طرق مختلف اولویت بندی کند :

▪️- بر طبق درجه خطر برای دانش آموز و یا دیگران.
▪️- بر طبق میزان برانگیخته شدن فرد از طریق رفتار
▪️- بر طبق میزان ایزوله شدن فرد از طریق رفتار
▪️- بر طبق بالا بودن احتمال پاسخ دھی رفتار به مداخله
▪️- بر طبق دشوار بودن یا پیچیده بودن رفتاری که فرد نشان می دھد.

🔸گام دوم : ھدایت ارزیابی عملکردی

وقتی رفتار ھدف را انتخاب کردید, باید عملکرد آن را ارزیابی کنید. ارزیابی عملکرد ، به شما نشان می
دھد که رفتار شبیه چیست و به شما اجازه می دھد که فرضیه ای برای یافتن علت رفتار بسازید. یک

ارزیابی عملکرد غیررسمی ممکن است ١۵ دقیقه زمان نیاز داشته باشد ، درحالیکه یک ارزیابی رسمی با جزییات فراوان ، ممکن است به ساعت ھا ارزیابی نیاز داشته باشد.

یک ارزیابی عملکرد باید تا زمانیکه تصویری صحیح از رفتار ھدف ایجاد شود و فرضیه ای تولید شود ادامه یابد. مشاھدات رفتاری ، مصاحبه ھا و خود ارزیابی ابزارھای مفیدی برای جمع آوری اطلاعات در زمان ارزیابی عملکردی ھستند.
یک راه صحیح برای ارزیابی یک رفتار ، جمع آوری اطلاعات براساس دفعات و طول زمان رفتار ھدف در چندین روز می باشد. شما باید قبل از معرفی داستان اجتماعی بدانید دانش آموز چند بار یا چه مدت به انجام رفتار مشغول است.

✔️این اطلاعات یک مبنا به شما می دھد که بتوانید رفتار دانش آموز را قبل و بعد از معرفی داستان اجتماعی مقایسه کنید.
بدون این اطلاعات دسترسی به تصویر دقیق از اثربخشی مداخله
درمانی ( که در اینجا داستان اجتماعی است) در تغییر رفتار دشوار است .

درمان اختلالات گفتار و زبان را به گفتار درمانی یاس بسپارید

مطالب بیشتر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *